Funkcje transportu.

Funkcje transportu. W gospodarce transport jest jednym z najważniejszych aspektów pracy każdej firmy. Gdyby nie dowożono gotowych części, półfabrykatów różnorodnych surowców z formy do firmy, działalność gospodarcza sięgnęła by dna. Funkcje transportu samochodowego to sfera produkcji i wymiany możliwa za sprawą użyteczności miejsc i czasu przemieszczanych dóbr. Sfera wymiany to istotna część transportu samochodowego ponieważ to także przez nią wyprodukowane wcześniej produkty poprzez całą sieć sprzedaży trafiają do konsumentów. Produkcja i wymiana jest zatem jedną całością, której elementem łączącym jest właśnie transport samochodowy czy inny. Dlatego właśnie transport samochodowy jest tak ważnym elementem procesów produkcji i dystrybucji dóbr materialnych i usług i jest on komplementarny w stosunku do wszystkich działalności gospodarczych człowieka. Komplementarność ta zauważalna jest w tedy gdy transport wykonuje przewozy na rzecz pojedynczych podmiotów gospodarujących a także gdy bierzemy pod uwagę jego usługi świadczone dla poszczególnych gałęzi lub też całej gospodarki regionu, kraju i świata. Transport samochodowy może występować także jako samodzielny producent czyli eksportera usług przewozowych na rzecz zagranicznych załadowców, w obrębie własnego kraju lub po za jego granicami.

Wpływ transportu na rozwój stosunków społecznych.

Wpływ transportu na rozwój stosunków społecznych. Transport samochodowy i nie tylko ten rodzaj umożliwia społeczne stosunki za pomocą stwarzania warunków dla utrzymywania kontaktów ludzi oraz społeczeństw. Prowadzi to do lepszego zrozumienia problemów ludzi i postaw politycznych czy też kulturowych ludzi i narodów, które żyją w oddaleniu do siebie lub nawet izolacji, którą narzucił brak transportu samochodowego czy jakiegokolwiek innego. Problem ten jest ważny szczególnie dla krajów słabo rozwiniętych gospodarczo, w których wzajemne stosunki różnych odłamów społeczeństwa nie gwarantują pokoju społecznego czy wzajemnego wspierania się w przypadku np. klęsk żywiołowych i to wszystko właśnie dlatego, że nie ma tam żadnych połączeń transportowych. Transport staje się w społeczeństwach i krajach zamożnych aktywnym czynnikiem rozmieszczania osadnictwa poza centra wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych. Co z kolei prowadzi do bardziej wygodnego i zdrowego życia codziennego. Mimo, że przynosi stałą potrzebę korzystania ze środków transportowych. Jednocześnie doprowadza to do zmiany struktury wydatków w budżetach gospodarstw domowych i zwiększa transport samochodowy, a raczej jego udział w życiu gospodarczym, ponieważ np. trzeba dojechać do pracy do centrum miasta.

Wtórny popyt na transport.

Wtórny popyt na transport. Wtórny popyt na transport charakteryzuje się tym, że jedną z jego cech jest właśnie wtórność wobec popytu na dobra przewożone. Oznacza to, że jeśli dojdzie do sytuacji, że popyt na jakieś konkretne dobro wśród poszczególnych grup ludności maleje to i popyt na usługę jaką jest transport samochodowy także maleje. Takie zjawisko nazywane jest często także popytem wiązanym. Transport samochodowy jest elementem ściśle związanym z bytowaniem ludzi na ziemi dlatego kiedy maleje na coś popyta to transport też nie jest tak potrzeby, ale jedynie na te dobra na, które popyta zmalał, w tedy zaś pojawiają się inne ładunki, które dla konsumentów mogą okazać się przydatne i jeśli jest to nowość na rynku popyt na to właśnie dobro zaczyna wzrastać i transport samochodowy ponownie jest potrzebny. Wynika z tego, że usługa transportowa nigdy nie zniknie, ponieważ zawsze znajdzie się coś co można przemieścić, albo ktoś kogo będzie trzeba przewieść z miejsca na miejsce w określonym czasie i na określonym odcinku drogi. Gdyby nie chęć ludzi do przemieszczania się, czy nawet jego przymusu transport samochodowy pasażerów także byłby ubogim procesem, jednak natura człowiek jest inna i to ona decyduje o tym, czego pragnie.

Oligopol w transporcie samochodowym.

Oligopol w transporcie samochodowym. Transport samochodowy to usługa, w której ważną rolę odgrywa oligopol. jest to struktura, która najczęściej występuje na międzynarodowym rynku transportowym. Występuje w nim niewielka lub raczej ograniczona liczba producentów usług transportowych jednak mimo to dysponują oni dużymi zdolnościami przewozowymi, Popyt na usługi transportowe w tej strukturze także reprezentowany jest przez niewielką liczbę załadowców, którzy skupiają niejednokrotnie decydującą wielkość obrotów, masę towarową grawitującą do przewozów na danym rynku, oferowane i poszukiwane na rynku usługi transportowe są dostosowane do potrzeb załadowców, decyzja każdego uczestnika rynku powoduje widoczną i natychmiastową reakcję pozostałych uczestników, przez co zmusza ich do zmiany decyzji dotyczących warunków rynkowych, istnieje zmowa uczestników rynku w celu prowadzenia wspólnej, uzgodnionej polityki kształtowania warunków rynkowych. W oligopolu dostęp do informacji o warunkach rynkowych jest dla innych ograniczony, a wejście na rynek nowych przewoźników i załadowców jest utrudnione. Wynika z tego, że na rynek usług jakim jest transport samochodowy gdzie pojawia się struktura zwana oligopolem przewoźnicy i załadowcy są od siebie silnie uzależnieni.

Podatność transportowa ładunków i jej rodzaje.

Podatność transportowa ładunków i jej rodzaje. Popyt różni się w zależności od ładunku będącego przedmiotem przewozu. Pod wpływem podatności transportowej ładunków kształtują się wymagania jakościowe stawiane usługom przewozowym i wielkość popytu. Czyli stopień odporności ładunku na warunki i skutki transportu. Podatność transportowa najczęściej dzieli się na naturalną, techniczną i ekonomiczną. Podatność naturalna wynika z cech fizycznych, chemicznych i biologicznych ładunku. Świeże kwiaty, narybek czy płyty szklane to te ładunki, które mają mniejszą podatność do transportu samochodowego. Natomiast większą podatność mają ładunki takie jak np. węgiel czy drewno. To kształt, wymiary zewnętrzne poszczególnych sztuk ładunku, ich przestrzenność, stan skupienia i ciężar jednostkowy mają wpływ na to czy transportowane ładunki mają techniczną podatność na transport samochodowy. Funkcja wartości przewożonych ładunków to z kolei ekonomiczna podatność na transport samochodowy. Zatem uwzględniając podatność naturalną, techniczną i najważniejszą – ekonomiczną na transport samochodowy załadowcy żądają od przewoźników coraz bardziej zróżnicowanych usług transportowych by te zapewniały możliwie najlepsze warunki przemieszczania dóbr. Jest to także przyczyną nieustannie trwającego procesu przystosowania się podaży.

Monopol na rynku usług transportowych.

Monopol na rynku usług transportowych. Żeby wiedzieć czym jest monopol na rynku usług transportu samochodowego trzeb najpierw zastanowić się nad pojęciem konkurencji doskonałej. Konkurencja doskonała to struktura rynku transportu samochodowego, na którym oferowane i nabywane są jednorodne usługi transportowe, na rynku występuje wielu przewoźników oferujących te jednorodne ładunki, przepływ informacji o warunkach kupna i sprzedaży nie jest ograniczony, dostęp do rynku i załadowców i przewoźników także nie jest niczym ograniczony oraz nie ma umowy pomiędzy przewoźnikami a załadowcami. Natomiast transport samochodowy jako usługa i jego monopol to coś przeciwstawnego do konkurencji doskonałej. Z monopolem na rynku usług transportowych mamy do czynienia kiedy występuje jeden producent i dostawca usług jakimi jest transport samochodowy, świadczone usługi przewozowe są najczęściej co nie znaczy, że zawsze – jednorodne, dostęp innych pośredników do rynku transportowego jest praktycznie zablokowany przez metody administracyjne lub za pomocą rozwiązań ekonomicznych, które wsparte są często odpowiednią techniką i technologią przewozu, załadowcy i przewoźnicy dysponują wiedzą na temat warunków rynkowych. Przewoźnik zna popyt , a załadowca ceny jakie wyznacza przewoźnik – monopolista za swoje usługi transportowe.

Spójność systemu transportowego.

Spójność systemu transportowego. Transport samochodowy musi mieć swoją spójność. Jest to bardzo ważne ponieważ, w polityce transportowej państwa lub wspólnoty państw realizowane są zadania, cele stałe i doraźne, strategiczne i taktyczne, długofalowe i o krótkim czasie trwania. Dlatego powinny z nimi spójnie działać odpowiednie metody i narzędzia do ich realizacji. Transport samochodowy, jego spójny system i utrzymanie go jest najbardziej ogólnym i trwałym celem polityki transportowej, ale oprócz tego polityka transportu ma jeszcze cel taki, żeby tworzyć tę spójność, a także jej funkcjonowanie skoordynowanie wewnątrz kraju i powiązanie z systemem transportowym całego otoczenia międzynarodowego. Bardzo często zdarza się tak, że potrzebna jest całkowita przebudowa istniejącego systemu transportowego. Dzieje się tak kiedy transport samochodowy ma historycznie ukształtowany system transportowy, który nie odpowiada nowym gospodarczo-społecznym, politycznym i ustrojowym przemianom w kraju. Taka polityka ma za zadanie zmodernizować transport, wprowadzić jego spójny i harmonijny rozwój z funkcjonowaniem gospodarki i państwa, a oprócz tego jeszcze tworzyć dające efekty struktury, które sprzyjałyby rozwojowi gospodarczemu kraju.

Interwencjonizm jako metoda polityki transportowej

Interwencjonizm jako metoda polityki transportowej Problematyką świadczonych usług transportowych pod względem ekonomicznym interesuje się państwo w sposób pośredni i bezpośredni i nazywane to jest interwencjonizmem gospodarczym. Państwo może ingerować w spawie cen i taryf przewozowych, może koncesjonować lub nawet licencjonować działalność jaką jest transport samochodowy czy inne jego gałęzie, a może też obarczać niektórych przewoźników obowiązkami natury publicznej. Na transport samochodowy może oddziaływać także za pomocą narzędzi fiskalnych takich jak opłaty drogowe, rejestracyjne czy paliwowe, ale może też udzielać pomocy finansowej przedsiębiorstwom transportowym. Państwo może otoczyć szczególną opieką transport samochodowy lub daną galę transportu czy też grupę przewoźników, którzy z punktu widzenia interesów gospodarczych kraju operują na bardzo ważnym segmencie rynku transportowego co jest bardziej zaawansowaną formą interwencjonizmu. Można zatem powiedzieć, że interwencjonizm jest metodą polityki transportowej, która jest bardzo złożonym mechanizmem. Mechanizmem działającym na terenie każdego przedsiębiorstwa w całym kraju gdzie interwencja państwa, w niektóre segmenty jest nieuniknionym elementem sprawnego działania całej tej maszyny.

Fazy procesu transportowego.

Fazy procesu transportowego. Transport samochodowy i jego przebieg w handlu zagranicznym można podzielić na kilka faz. Pierwszą jest koncepcja przygotowania procesu samego przewiezienia, następna to przygotowanie ładunku do jego przemieszczenia, potem organizacja całego tego procesu, następnie fizyczne przeniesienie ładunku na inne miejsce, potem jeszcze obsługa procesu bardziej od strony finansowo-prawnej i ocena oraz analiza kosztów przebiegu całego procesu transportowego ładunku. Wszystkie procesy transportowe, a raczej żaden z nich nie jest analogiczny w stosunku do poprzedniego, mimo że w handlu zagranicznym mają charakter powtarzalny i występują między nimi określone podobieństwa, nawet jeśli realizowane są w bardzo zbliżonych warunkach co poprzednik. Wynika z tego że nawet zakres czynności jakie są wykonywane w każdej poszczególnej fazie, każdego indywidualnego procesu transportu samochodowego jest zróżnicowany i nie można go upodobnić z żadnym innym poprzednikiem. Dodatkowo transport samochodowy w swoich fazach może mieć doliczoną tzw. gestię transportową czyli zastrzeżenie w umowie kupna-sprzedaży prawa i obowiązku zorganizowania całego transportu oraz pokrycie całkowitego kosztu tego transportu samochodowego lub innego.

Przewozy multimodalne.

Przewozy multimodalne. Transport samochodowy to także przewozy multimodalne czyli wielogałęziowe. Co oznacza, że przewóz jest przy użyciu co najmniej dwóch gałęzi transportu na podstawie o przewóz multimodalny miejsca położonego w jednym kraju do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju. Elementami warunkującymi ten rodzaj przewozu są konieczność wykorzystania co najmniej dwóch gałęzi transportu, np. transport samochodowy potem wodny. Dodatkowo konieczność wystąpienia tylko z jednej umowy o przewóz, konieczność zaangażowania tylko jednego wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg całej dostawy i, który posługiwać się będzie dokumentem przewozowym obejmującym całą trasę dostawy – co oznacza, że jeden wykonawca odpowiada i za transport samochodowy i wodny. A także koniczność manipulacji przeładunkowo- składowych w całości lub z kontenerem czy nawet środkiem transportu czyli podlega tzw. zjednostkowaniu. Przewozy multimodalne obejmują przewozy takie jak przewóz kontenerów, przewozy szynowo-drogowe czy też przewozy przy użyciu nadwozi wymiennych i samochodowe. Logistyka transportu multimodalnego polega na całkowitym dopracowaniu szczegółów transportu na całej jego trasie tylko prze jednego wykonawcę.