Charakter potrzeb transportowych.

Charakter potrzeb transportowych. Potrzeby transportowe mają różny charakter i może on wynikać z obiektywnych i subiektywnych przyczyn. Najważniejszymi obiektywnymi przyczynami z zakresu przewozu ładunków są konieczność realizacji produkcji, zróżnicowanie struktury kierunkowej przewozów, która wiąże się z pogłębieniem specjalizacji i kooperacją produkcji, zmiany w zapatrzeniu rynków i dystrybucji produktów, zróżnicowanie rozmiarów obrotów, struktury przestrzennej i asortymentowej handlu wewnętrznego i zagranicznego. Obiektywnymi przyczynami potrzeb transportu samochodowego z zakresy pasażerskiego są przejazdy pracownicze, przejazdy młodzieży w celach edukacyjnych, przejazdy służbowe. Dochodzi także do systematyzacji i cechowości transportu samochodowego, których kryteriami są cele podróży , siła oddziaływania źródeł ruchu, a w przypadku przewozu ładunków najważniejszymi kryteriami są dział gospodarki narodowej , fazy procesu produkcyjnego i podatność przewozowa. Systematyzacja dzielona jest na dwie grupy. Transport samochodowy występujący w obrębie układów produkcji dóbr i usług oraz w obrębie układów osadnictwa, czyli zapotrzebowaniu ludzi na przemieszczanie się w związku z życiem codziennym, a także na styku układów produkcyjnych z układami osadniczymi i na odwrót.