Co to jest polityka transportowa?

Co to jest polityka transportowa? Polityka transportowa w handlu zagranicznym jest tą częścią polityki gospodarczej danego państwa, która sprowadzana jest do jego międzynarodowych stosunków gospodarczych. Z polityką transportową jest ściśle związana także polityka handlowa. Głównym podmiotem tej polityki jest władza państwowa. Międzynarodowe-rządowe i pozarządowe organizacje transportowe wpływają na całokształt polityki transportowej danego państwa. Transport samochodowy i jego polityka, a także zasady i kierunki tej polityki muszą uwzględniać postanowienia międzynarodowych konwencji dotyczących transportu, przede wszystkim tych, których jest ono sygnatariuszem. Ponadpaństwowe organy integrujących się wspólnot gospodarczych i organizacje transportowe stanowiące grupy nacisku czyli tzw. lobby też są podmiotem polityki transportowej w skali makro. Natomiast w skali mikro są to głównie jednostki gospodarcze, które oferują się w sferze przewozów oraz ich branżowych zrzeszeń na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Głównymi celami polityki transportu samochodowego są rozwijanie sieci dróg, stacji i węzłów transportowych, ochrona środowiska naturalnego, sprzyjanie konkurencji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej, oraz osiąganie większego bezpieczeństwa ruchu.