Archiwum: Ciekawostki

Funkcje transportu.

Funkcje transportu. W gospodarce transport jest jednym z najważniejszych aspektów pracy każdej firmy. Gdyby nie dowożono gotowych części, półfabrykatów różnorodnych surowców z formy do firmy, działalność gospodarcza sięgnęła by dna. Funkcje transportu samochodowego to sfera produkcji i wymiany możliwa za sprawą użyteczności miejsc i czasu przemieszczanych dóbr. Sfera wymiany to istotna część transportu samochodowego ponieważ to także przez nią wyprodukowane wcześniej produkty poprzez całą sieć sprzedaży trafiają do konsumentów. Produkcja i wymiana jest zatem jedną całością, której elementem łączącym jest właśnie transport samochodowy czy inny. Dlatego właśnie transport samochodowy jest tak ważnym elementem procesów produkcji i dystrybucji dóbr materialnych i usług i jest on komplementarny w stosunku do wszystkich działalności gospodarczych człowieka. Komplementarność ta zauważalna jest w tedy gdy transport wykonuje przewozy na rzecz pojedynczych podmiotów gospodarujących a także gdy bierzemy pod uwagę jego usługi świadczone dla poszczególnych gałęzi lub też całej gospodarki regionu, kraju i świata. Transport samochodowy może występować także jako samodzielny producent czyli eksportera usług przewozowych na rzecz zagranicznych załadowców, w obrębie własnego kraju lub po za jego granicami.

Wpływ transportu na rozwój stosunków społecznych.

Wpływ transportu na rozwój stosunków społecznych. Transport samochodowy i nie tylko ten rodzaj umożliwia społeczne stosunki za pomocą stwarzania warunków dla utrzymywania kontaktów ludzi oraz społeczeństw. Prowadzi to do lepszego zrozumienia problemów ludzi i postaw politycznych czy też kulturowych ludzi i narodów, które żyją w oddaleniu do siebie lub nawet izolacji, którą narzucił brak transportu samochodowego czy jakiegokolwiek innego. Problem ten jest ważny szczególnie dla krajów słabo rozwiniętych gospodarczo, w których wzajemne stosunki różnych odłamów społeczeństwa nie gwarantują pokoju społecznego czy wzajemnego wspierania się w przypadku np. klęsk żywiołowych i to wszystko właśnie dlatego, że nie ma tam żadnych połączeń transportowych. Transport staje się w społeczeństwach i krajach zamożnych aktywnym czynnikiem rozmieszczania osadnictwa poza centra wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych. Co z kolei prowadzi do bardziej wygodnego i zdrowego życia codziennego. Mimo, że przynosi stałą potrzebę korzystania ze środków transportowych. Jednocześnie doprowadza to do zmiany struktury wydatków w budżetach gospodarstw domowych i zwiększa transport samochodowy, a raczej jego udział w życiu gospodarczym, ponieważ np. trzeba dojechać do pracy do centrum miasta.

Interwencjonizm jako metoda polityki transportowej

Interwencjonizm jako metoda polityki transportowej Problematyką świadczonych usług transportowych pod względem ekonomicznym interesuje się państwo w sposób pośredni i bezpośredni i nazywane to jest interwencjonizmem gospodarczym. Państwo może ingerować w spawie cen i taryf przewozowych, może koncesjonować lub nawet licencjonować działalność jaką jest transport samochodowy czy inne jego gałęzie, a może też obarczać niektórych przewoźników obowiązkami natury publicznej. Na transport samochodowy może oddziaływać także za pomocą narzędzi fiskalnych takich jak opłaty drogowe, rejestracyjne czy paliwowe, ale może też udzielać pomocy finansowej przedsiębiorstwom transportowym. Państwo może otoczyć szczególną opieką transport samochodowy lub daną galę transportu czy też grupę przewoźników, którzy z punktu widzenia interesów gospodarczych kraju operują na bardzo ważnym segmencie rynku transportowego co jest bardziej zaawansowaną formą interwencjonizmu. Można zatem powiedzieć, że interwencjonizm jest metodą polityki transportowej, która jest bardzo złożonym mechanizmem. Mechanizmem działającym na terenie każdego przedsiębiorstwa w całym kraju gdzie interwencja państwa, w niektóre segmenty jest nieuniknionym elementem sprawnego działania całej tej maszyny.

Fazy procesu transportowego.

Fazy procesu transportowego. Transport samochodowy i jego przebieg w handlu zagranicznym można podzielić na kilka faz. Pierwszą jest koncepcja przygotowania procesu samego przewiezienia, następna to przygotowanie ładunku do jego przemieszczenia, potem organizacja całego tego procesu, następnie fizyczne przeniesienie ładunku na inne miejsce, potem jeszcze obsługa procesu bardziej od strony finansowo-prawnej i ocena oraz analiza kosztów przebiegu całego procesu transportowego ładunku. Wszystkie procesy transportowe, a raczej żaden z nich nie jest analogiczny w stosunku do poprzedniego, mimo że w handlu zagranicznym mają charakter powtarzalny i występują między nimi określone podobieństwa, nawet jeśli realizowane są w bardzo zbliżonych warunkach co poprzednik. Wynika z tego że nawet zakres czynności jakie są wykonywane w każdej poszczególnej fazie, każdego indywidualnego procesu transportu samochodowego jest zróżnicowany i nie można go upodobnić z żadnym innym poprzednikiem. Dodatkowo transport samochodowy w swoich fazach może mieć doliczoną tzw. gestię transportową czyli zastrzeżenie w umowie kupna-sprzedaży prawa i obowiązku zorganizowania całego transportu oraz pokrycie całkowitego kosztu tego transportu samochodowego lub innego.

Co oznacza pojęcie dystrybucja?

Co oznacza pojęcie dystrybucja? Dystrybucja jest jednym z elementów marketingu. Umożliwienie potencjalnym konsumentom zakupu usług transportu jest warunkiem osiągnięcia celów ustalonych w dziedzinie ich sprzedaży. Wymaga to jednak podjęcia konkretnych działań i zastosowania określonych instrumentów składających się na całą dystrybucję. Działania związane z dystrybucją usług transportu nie występują samodzielnie. Są one połączone z innymi działaniami i instrumentami marketingu. Chodzi działania stosowane przy programowaniu i organizowaniu działalności na rynku. W zespole działań występują jedynie te działania, które wchodzą w zakres tzw. kanału dystrybucji. Brakuje natomiast działań oraz instrumentów składających się na fizyczny przepływ produktu ze względu na jego niematerialność i pochodną w stosunku do niej niepodzielność procesu produkcji i konsumpcji. Celami takiej dystrybucji są utrzymanie dobrego wizerunku najwyższej jakości asortymentu usług, utrzymanie pozycji lidera na rynku, dostosowanie warunków do wymogów Unii Europejskiej, rozwijanie nowych strategii usług transportowych oraz stosowanie nowych kanałów dystrybucji. Dodatkowo jeszcze celami mogą być utrzymanie dodatniego wyniku finansowego i dobrej płynności finansowej.

Ryzyko zawodowe związane z transportem samochodowym.

Ryzyko zawodowe związane z transportem samochodowym. Transport samochodowy uwzględnia także ryzyko zawodowe. Do ryzyka tego przynależną pewne czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, na których działania pracownik w trakcie pracy jest narażony. Wykonując tę właśnie pracę pracownik narażony jest na wszystkie te czynniki. Zwłaszcza czynnik niebezpieczny, który wśród kierowców jest przede wszystkim czynnikiem mechanicznym. Czynnikami tymi są np. ruchome elementy pojazdów, inne środki transportowe które się przemieszczają, różnego rodzaju ostre, chropowate i wystające elementy pojazdów samochodowych, spadające ładunki lub inne elementy pojazdów, śliskie nierówne powierzchnie, ograniczone przestrzenie lub też czynniki żrące. Do szkodliwych czynników fizycznych należą hałas, mikroklimat czy drgania, a do czynników szkodliwych chemicznych można doliczyć wszelkiego rodzaju płyny występujące przy obsłudze samochodu, np. płyny eksploatacyjne, olej, paliwo itd. Natomiast jeśli chodzi o czynniki uciążliwe to np. wielogodzinna praca w kabinie pojazdu, która jest nie dostosowana do cech fizycznych i psychicznych kierowców, a także podnoszenia, przenoszenia, i przesuwania ciężkich ładunków czy nawet stres wywołany pośpiechem. Transport samochodowy sam w sobie jest ryzykiem chociażby ze względu na liczbę wypadków, w których udział biorą same środki transportu.

Definicje transportu.

Definicje transportu. Jest wiele definicji transportu. Każdy pojęcie to rozumie na swój własny sposób i w zależności od tego co dokładnie ma na myśli. A raczej o transporcie czego mówi. Dla jednych jest to proces technologiczny, który wywoływany jest przez stałą przyczynę i jest powtarzalne przykładem tego może być jazda autobusem. Dla innych transportem będzie świadome przemieszczanie czyli zjawisko wykonywane przez człowieka zgodnie z jego świadomością i wolą. Te teorie jednak nie odnoszą się do zjawisk przemieszczania w przyrodzie czy też przemieszczania się zwierząt. Transport samochodowy jest więc tym transportem, który jest logistycznym łańcuchem dostaw firmy skąd zabierane są towary aż do miejsca, w którym mają się znaleźć. W tej definicji transport powoduje, że między nabywcą a sprzedawcą następuje przepływ towarów między miejscami w którym się znajdują czyli zapełnia lukę. Z poziomu ekonomicznego transport jako pojęcie ogólne jest definicją bytu człowieka, a transport samochodowy to zwłaszcza w obecnych czasach nieodzowny element życia codziennego, gdzie przewóz ładunków i przemieszczanie się ludzi różnego rodzaju pojazdami jest rzeczą jak najbardziej naturalną i potrzebną, która swe istnienie zawdzięcza właśnie potrzebom człowieka.

Co to jest polityka transportowa?

Co to jest polityka transportowa? Polityka transportowa w handlu zagranicznym jest tą częścią polityki gospodarczej danego państwa, która sprowadzana jest do jego międzynarodowych stosunków gospodarczych. Z polityką transportową jest ściśle związana także polityka handlowa. Głównym podmiotem tej polityki jest władza państwowa. Międzynarodowe-rządowe i pozarządowe organizacje transportowe wpływają na całokształt polityki transportowej danego państwa. Transport samochodowy i jego polityka, a także zasady i kierunki tej polityki muszą uwzględniać postanowienia międzynarodowych konwencji dotyczących transportu, przede wszystkim tych, których jest ono sygnatariuszem. Ponadpaństwowe organy integrujących się wspólnot gospodarczych i organizacje transportowe stanowiące grupy nacisku czyli tzw. lobby też są podmiotem polityki transportowej w skali makro. Natomiast w skali mikro są to głównie jednostki gospodarcze, które oferują się w sferze przewozów oraz ich branżowych zrzeszeń na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Głównymi celami polityki transportu samochodowego są rozwijanie sieci dróg, stacji i węzłów transportowych, ochrona środowiska naturalnego, sprzyjanie konkurencji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej, oraz osiąganie większego bezpieczeństwa ruchu.