Archiwum: Rodzaje

Podatność transportowa ładunków i jej rodzaje.

Podatność transportowa ładunków i jej rodzaje. Popyt różni się w zależności od ładunku będącego przedmiotem przewozu. Pod wpływem podatności transportowej ładunków kształtują się wymagania jakościowe stawiane usługom przewozowym i wielkość popytu. Czyli stopień odporności ładunku na warunki i skutki transportu. Podatność transportowa najczęściej dzieli się na naturalną, techniczną i ekonomiczną. Podatność naturalna wynika z cech fizycznych, chemicznych i biologicznych ładunku. Świeże kwiaty, narybek czy płyty szklane to te ładunki, które mają mniejszą podatność do transportu samochodowego. Natomiast większą podatność mają ładunki takie jak np. węgiel czy drewno. To kształt, wymiary zewnętrzne poszczególnych sztuk ładunku, ich przestrzenność, stan skupienia i ciężar jednostkowy mają wpływ na to czy transportowane ładunki mają techniczną podatność na transport samochodowy. Funkcja wartości przewożonych ładunków to z kolei ekonomiczna podatność na transport samochodowy. Zatem uwzględniając podatność naturalną, techniczną i najważniejszą – ekonomiczną na transport samochodowy załadowcy żądają od przewoźników coraz bardziej zróżnicowanych usług transportowych by te zapewniały możliwie najlepsze warunki przemieszczania dóbr. Jest to także przyczyną nieustannie trwającego procesu przystosowania się podaży.

Przewozy multimodalne.

Przewozy multimodalne. Transport samochodowy to także przewozy multimodalne czyli wielogałęziowe. Co oznacza, że przewóz jest przy użyciu co najmniej dwóch gałęzi transportu na podstawie o przewóz multimodalny miejsca położonego w jednym kraju do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju. Elementami warunkującymi ten rodzaj przewozu są konieczność wykorzystania co najmniej dwóch gałęzi transportu, np. transport samochodowy potem wodny. Dodatkowo konieczność wystąpienia tylko z jednej umowy o przewóz, konieczność zaangażowania tylko jednego wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg całej dostawy i, który posługiwać się będzie dokumentem przewozowym obejmującym całą trasę dostawy – co oznacza, że jeden wykonawca odpowiada i za transport samochodowy i wodny. A także koniczność manipulacji przeładunkowo- składowych w całości lub z kontenerem czy nawet środkiem transportu czyli podlega tzw. zjednostkowaniu. Przewozy multimodalne obejmują przewozy takie jak przewóz kontenerów, przewozy szynowo-drogowe czy też przewozy przy użyciu nadwozi wymiennych i samochodowe. Logistyka transportu multimodalnego polega na całkowitym dopracowaniu szczegółów transportu na całej jego trasie tylko prze jednego wykonawcę.

Typy transportu samochodowego.

Typy transportu samochodowego. Transport samochodowy nazywany powszechniej transportem drogowym jest podzielony według kryterium działalności gospodarczej na transport zarobkowy i niezarobkowy czyli prowadzony ze względu na potrzeby własne, dzielone są też według kryterium terytorialnego na transport krajowy, który jest transportem zarobkowym charakteryzującym się tym, że całość przewozów odbywa się z zastosowaniem pojazdów samochodowych lub ich zespołów zarejestrowanych w kraju. Początek drogi jej koniec i cała trasa przejazdu znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim z kryteriów terytorialnych jest transport samochodowy międzynarodowy, który działa na podobnej zasadzie z tym, że punkt docelowy, w którym ma znaleźć się przewoźnik, albo miejsce początkowe mogą znajdować się poza granicami kraju. Niezależnie od typu transportu samochodowego może on być częścią składową mieszanych gałęzi transportu np. transportu kombinowanego, bimodalnego, multimodalnego, intermodalnego czy współmodalnego. Pamiętać należy, że transport drogowy jest częścią transportu miejskiego gdzie pojazdem samochodowym jest autobus, pociąg i inne pojazdy drogowe przewożące ludzi czy zwierzęta. Np. jadąc z przystanku na przystanek, czy też przewożąc człowieka taksówką.

Rodzaje konkurencji niedoskonałej.

Rodzaje konkurencji niedoskonałej. Konkurencja niedoskonała jest strukturą rynku usług transportu samochodowego a także innych gałęzi transportu, która dzieli się na konkurencję monopolistyczną czyli na rynku występuje wielu przewoźników i wielu załadowców, nie ma tam zmowy uczestników rynku, jest pełny dostęp do rynku i do informacji, przewoźnicy oferują różne usługi, różnej jakości i są one substytucyjne wobec siebie. W tej strukturze załadowca dąży do pozyskania jak największej ilości klientów czyli musi obniżać ceny i jest to cecha charakterystyczna tej struktury. Drugim rodzajem tej konkurencji jest oligopol, który jest strukturą różna od doskonałej konkurencji, gdzie występuje duża liczba małych konkurentów i różna od czystego monopolu. Tam nie ma konkurencji cenowej między uczestnikami takiego rynku usług transportu samochodowego. Natomiast rywalizacja firm odbywa się na innych płaszczyznach, takich jak np. jakość, reklama, usługi dodatkowe, a co najważniejsze oligopol charakteryzuje się najwyższym stopniem monopolizacji. Przedsiębiorstwa oligopolistyczne mają możliwości tworzenia nowych form instytucjonalnych, co pozwala na poprawę ich pozycji monopolistycznych. Inaczej nazywany jest on fuzją i może przybrać formę kartelu, syndykatu, trustu lub koncernu.