Archiwum: Rynek

Wtórny popyt na transport.

Wtórny popyt na transport. Wtórny popyt na transport charakteryzuje się tym, że jedną z jego cech jest właśnie wtórność wobec popytu na dobra przewożone. Oznacza to, że jeśli dojdzie do sytuacji, że popyt na jakieś konkretne dobro wśród poszczególnych grup ludności maleje to i popyt na usługę jaką jest transport samochodowy także maleje. Takie zjawisko nazywane jest często także popytem wiązanym. Transport samochodowy jest elementem ściśle związanym z bytowaniem ludzi na ziemi dlatego kiedy maleje na coś popyta to transport też nie jest tak potrzeby, ale jedynie na te dobra na, które popyta zmalał, w tedy zaś pojawiają się inne ładunki, które dla konsumentów mogą okazać się przydatne i jeśli jest to nowość na rynku popyt na to właśnie dobro zaczyna wzrastać i transport samochodowy ponownie jest potrzebny. Wynika z tego, że usługa transportowa nigdy nie zniknie, ponieważ zawsze znajdzie się coś co można przemieścić, albo ktoś kogo będzie trzeba przewieść z miejsca na miejsce w określonym czasie i na określonym odcinku drogi. Gdyby nie chęć ludzi do przemieszczania się, czy nawet jego przymusu transport samochodowy pasażerów także byłby ubogim procesem, jednak natura człowiek jest inna i to ona decyduje o tym, czego pragnie.

Oligopol w transporcie samochodowym.

Oligopol w transporcie samochodowym. Transport samochodowy to usługa, w której ważną rolę odgrywa oligopol. jest to struktura, która najczęściej występuje na międzynarodowym rynku transportowym. Występuje w nim niewielka lub raczej ograniczona liczba producentów usług transportowych jednak mimo to dysponują oni dużymi zdolnościami przewozowymi, Popyt na usługi transportowe w tej strukturze także reprezentowany jest przez niewielką liczbę załadowców, którzy skupiają niejednokrotnie decydującą wielkość obrotów, masę towarową grawitującą do przewozów na danym rynku, oferowane i poszukiwane na rynku usługi transportowe są dostosowane do potrzeb załadowców, decyzja każdego uczestnika rynku powoduje widoczną i natychmiastową reakcję pozostałych uczestników, przez co zmusza ich do zmiany decyzji dotyczących warunków rynkowych, istnieje zmowa uczestników rynku w celu prowadzenia wspólnej, uzgodnionej polityki kształtowania warunków rynkowych. W oligopolu dostęp do informacji o warunkach rynkowych jest dla innych ograniczony, a wejście na rynek nowych przewoźników i załadowców jest utrudnione. Wynika z tego, że na rynek usług jakim jest transport samochodowy gdzie pojawia się struktura zwana oligopolem przewoźnicy i załadowcy są od siebie silnie uzależnieni.

Monopol na rynku usług transportowych.

Monopol na rynku usług transportowych. Żeby wiedzieć czym jest monopol na rynku usług transportu samochodowego trzeb najpierw zastanowić się nad pojęciem konkurencji doskonałej. Konkurencja doskonała to struktura rynku transportu samochodowego, na którym oferowane i nabywane są jednorodne usługi transportowe, na rynku występuje wielu przewoźników oferujących te jednorodne ładunki, przepływ informacji o warunkach kupna i sprzedaży nie jest ograniczony, dostęp do rynku i załadowców i przewoźników także nie jest niczym ograniczony oraz nie ma umowy pomiędzy przewoźnikami a załadowcami. Natomiast transport samochodowy jako usługa i jego monopol to coś przeciwstawnego do konkurencji doskonałej. Z monopolem na rynku usług transportowych mamy do czynienia kiedy występuje jeden producent i dostawca usług jakimi jest transport samochodowy, świadczone usługi przewozowe są najczęściej co nie znaczy, że zawsze – jednorodne, dostęp innych pośredników do rynku transportowego jest praktycznie zablokowany przez metody administracyjne lub za pomocą rozwiązań ekonomicznych, które wsparte są często odpowiednią techniką i technologią przewozu, załadowcy i przewoźnicy dysponują wiedzą na temat warunków rynkowych. Przewoźnik zna popyt , a załadowca ceny jakie wyznacza przewoźnik – monopolista za swoje usługi transportowe.

Rynek usług transportowych.

Rynek usług transportowych. Rynek w potocznym rozumowaniu oznacza ekonomiczne miejsce wymiany dóbr i usług. Miejsce w przestrzeni. Można też powiedzieć, że rynek to proces, przez który sprzedający i kupujący określają czego chcą (sprzedać coś i kupić) i na jakich warunkach ma to się odbywać. Rynek powstaje wówczas gdy zachodzi potrzeba wymiany, gdzie podział pracy i specjalizacja ludzi jako osób wytwarzających różnego rodzaju dobra w tym takich jak usługi transportowe zaczynają wzajemnie na siebie odziały6wać (kupujący pragnie mieć to co oferuje mu sprzedający). Rynek usług transportu samochodowego polega więc na uczestnictwie pewnej liczby nabywców, którzy chcą kupić jak najwięcej za jak najniższą cenę i sprzedawców przewoźników, którzy chcą sprzedać dobra za najwyższą cenę, w ilościach jak największych, ale takich, które mieszczą się w ich granicach zdolności przewozowych. Dostawcy usług transportu samochodowego rywalizują ze sobą chcąc sprzedać nabywcom jak najkorzystniej dla siebie oferowaną usługę transportową. Czynnikiem, który decyduje o tej rywalizacji jest zdolność do zmiany decyzji w sprawie ceny, ilości i jakości nabywanych bądź zbywanych usług transportu samochodowego czy też innego w zależności od dóbr o jakich jest mowa.

Charakter potrzeb transportowych.

Charakter potrzeb transportowych. Potrzeby transportowe mają różny charakter i może on wynikać z obiektywnych i subiektywnych przyczyn. Najważniejszymi obiektywnymi przyczynami z zakresu przewozu ładunków są konieczność realizacji produkcji, zróżnicowanie struktury kierunkowej przewozów, która wiąże się z pogłębieniem specjalizacji i kooperacją produkcji, zmiany w zapatrzeniu rynków i dystrybucji produktów, zróżnicowanie rozmiarów obrotów, struktury przestrzennej i asortymentowej handlu wewnętrznego i zagranicznego. Obiektywnymi przyczynami potrzeb transportu samochodowego z zakresy pasażerskiego są przejazdy pracownicze, przejazdy młodzieży w celach edukacyjnych, przejazdy służbowe. Dochodzi także do systematyzacji i cechowości transportu samochodowego, których kryteriami są cele podróży , siła oddziaływania źródeł ruchu, a w przypadku przewozu ładunków najważniejszymi kryteriami są dział gospodarki narodowej , fazy procesu produkcyjnego i podatność przewozowa. Systematyzacja dzielona jest na dwie grupy. Transport samochodowy występujący w obrębie układów produkcji dóbr i usług oraz w obrębie układów osadnictwa, czyli zapotrzebowaniu ludzi na przemieszczanie się w związku z życiem codziennym, a także na styku układów produkcyjnych z układami osadniczymi i na odwrót.

Pośrednicy działający na rynku usług transportowych.

Pośrednicy działający na rynku usług transportowych. Występujące na między narodowym rynku transportu samochodowego przedsiębiorstwa pośredników możemy podzielić na te, które reprezentują interesy właścicieli ładunków- załadowców, czyli stronę popytu na usługę transportu samochodowego jej przedstawicielem jest spedytor międzynarodowy. Można podzielić także na te, które reprezentują interesu obu stron rynku (załadowców i przewoźników) i w tym przypadku można podać jako reprezentanta maklera frachtującego w transporcie morskim. Oraz takie będące przedstawicielami bądź działające w imieniu jednej ze stron rynku. Przedstawicielem takiego pośrednika głównie w transporcie samochodowym jest np. wyszukanie przewoźnika , zgłoszenia ładunku do oprawy celnej, jeśli tenże pośrednik ma uprawnienia agenta celnego. Pośrednicy są niezbędnym ogniwem sprawnego i ekonomicznie efektywnego funkcjonowania rynku jako spójnej całości. A zawdzięczają to swojej wiedzy o panujących na rynku transportu samochodowego warunkach i umiejętności codziennego, skutecznego działania na nim. Pośrednicy w transporcie samochodowym mają tendencję do tworzenia własnych zrzeszeń zawodowych co wzmacnia ich pozycję i prestiż na międzynarodowym rynku transportowym wszelkich jego gałęzi.

Determinanty potrzeb transportowych.

Determinanty potrzeb transportowych. Każda jedna potrzeba związana z przewozem prowadząca do wyboru określonej gałęzi transportu (transport samochodowy, kolejowy, lotniczy morski itd.), określonego przewoźnika, drogi i sposobu przewozu jest związana konkretnym towarem lub partią towarów, które wymagają przemieszczenia konkretną odległością przestrzenną, która stanowi odstęp między początkowymi i końcowymi punktami transportu, a także potrzebą pierwotną wywołującą daną potrzebę przewozową. Decydującymi wpływami na charakter tych konkretnych potrzeb mają determinanty takie jak podatność transportowa przemieszczanych ładunków czyli dokładniej mówiąc stopień w jakim ładunek będzie odporny na warunki i skutki transportu, odległość przestrzenna, która dzieli punkty wysyłki ładunku i ich przeznaczenia i charakter potrzeby pierwotnej wywołującą daną potrzebę przewozową. Zaspokojenie potrzeby przewozowej ma sens dopiero w tedy gdy dzięki transportowi samochodowemu lub inne jego gałęzi spowoduje zaspokojenie potrzeby pierwotnej, a co za tym idzie inne będą wymagania jakościowe związane z transportem pomiędzy zakładami produkcyjnymi, a magazynami przedsiębiorstw, transportem wynikającym z podpisaniu umowy kupna-sprzedaży i w przypadku zaopatrywania w komponenty do produkcji w zakładzie produkcyjnym.

Uczestnicy rynku usług transportu samochodowego.

Uczestnicy rynku usług transportu samochodowego. Ogólnymi sformułowaniami, dzięki którym można powiedzieć kto jest uczestnikiem runku sług transportu samochodowego to sprzedający i nabywca. To jednak sformułowania, które nie powiedzą kim są wszyscy uczestnicy rynku transportu międzynarodowego. Zatem, zaczynając od początku uczestnikami, którzy stale na nim działają to załadowcy, którzy występują po stronie popytu na usługi transportu samochodowego, przewoźnicy, którzy reprezentują podaż usług transportowych oraz pośrednicy, którzy występują po obu stronach rynku transportowego. Rynek transportu samochodowego działa na pewnych warunkach. Wyznaczane są one przez działania praw ekonomicznych w tym przede wszystkim przez prawo popytu i podaży a także nakładanie przez czynnik zewnętrzny w stosunku do mechanizmu rynkowego ograniczenia na swobodę przejawiania się ekonomicznych praw rynku usług transportu samochodowego, które reguluje np. państwo, władze ugrupowania integracyjnego i inne. Uczestnikiem ostatecznym jednak jest konsument, który po wszystkich zabiegach związanych z przewozami, transportami, produkcją i innymi czynnościami mającymi na celu poprawić jakość i atrakcyjność danego dobra chcę zaspokoić swoją potrzebę posiadania danej rzeczy i kupuję ją zamawiając usługę transportu samochodowego – bądź innego, w zależności od rodzaju ładunku- który to przetransportuje dany ładunek w określonym czasie na określone przez konsumenta miejsce.

Koszty ekonomiczne, społeczne i bezpośrednie w transporcie.

Koszty ekonomiczne, społeczne i bezpośrednie w transporcie. Koszty ekonomiczne zwane też kosztami alternatywnymi mówią o wartości usługi przewozowej, mierzonej wysokością nakładów, jakie należy ponieść by ją wytworzyć rezygnując przy tym z wykonania innej możliwie najkorzystniejszej alternatywy zaangażowania tych środków. Jest to więc koszt alternatywny, który jest narzędziem, za pomocą którego można szerzej odzwierciedlić wszystkie nakłady wynikające z decyzji wytworzenia w przyszłości tej, a nie innej usługi transportowej. Jest tak dlatego, że zawiera ono oprócz rzeczywistych kosztów na bezpośrednie wydatki na jej wyprodukowanie też te nakłady, które można wykorzystać jako korzystniejsze rozwiązanie, w które będzie można zaangażować środki, a z którego jednocześnie się rezygnuje po to by wykonać usługę jaką jest np. transport samochodowy. Koszt alternatywny odpowiada na pytanie, czy przewoźnik, który daje swoje środki na produkcję konkretnej usługi transportowej, czyni z nich możliwie jak najlepszą inwestycję z punktu widzenia maksymalizacji osiąganego w danych warunkach dochodu. Dodatkowo zaznaczyć trzeba co to są koszty bezpośrednie. Mianowicie są to nakład- koszty, które przypisuje się konkretnym usługom transportowym takim jak np. transport samochodowy.

Potrzeby transportowe.

Potrzeby transportowe. Potrzeba przemieszczania się zamieniła się w potrzebę zorganizowanego i celowego przemieszczania ładunków i osób, poprzez specjalnie do tego przeznaczone środki transportowe. Postęp w dziedzinach ekonomicznych i technicznych zapewnił rozwój gospodarczy, a ten skutecznie zwiększył obszary wyboru usług transportowych przez konsumenta. Usługa transportu samochodowego wynika coraz bardziej ze zwiększonej ruchliwości społeczeństwa i komunikacji ludności, rozwoju gospodarki światowej, międzynarodowego podziału pracy oraz procesów globalizacyjnych i integracyjnych gospodarki i społeczeństwa a także powszechnego zapotrzebowania na różne formy zagospodarowania wolnego czasu. Potrzeba transportu samochodowego a także innych gałęzi transportu można określić jako potencjalną ofertę przemieszczania osób i ładunków w danym czasie i miejscu oraz na określoną odległość, którą zgłasza człowiek oraz gospodarka narodowa. Najczęstszymi źródłami potrzeb transportu samochodowego oraz innych gałęzi są różnice geograficzne, specjalizacja produkcji, rozwój wiedzy, cele polityczne i militarne, stosunki społeczne, imprezy kulturalne czy też właśnie rozmieszczenie ludności, a nawet bogactw naturalnych, produkcji materialnych, działalności kulturalnej i rekreacyjnej.