Archiwum: Samochodowy

Transport samochodowy – infrastruktura ogólne informacje.

Transport samochodowy – infrastruktura ogólne informacje. Ogólnie infrastrukturę transportu samochodowego można podzielić podobnie do innych gałęzi transportu. Dzielimy ją na infrastrukturę punktową i liniową. To one są warunkiem osiągania cech funkcjonalnych przez transport. Usługową rolę transportu samochodowego oraz jego znaczenie w systemie funkcjonowania gospodarki narodowej trzeba brać pod uwagę pod względem układu cech techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych, ponieważ to nimi charakteryzuje się ten sposób przemieszczania. To czym transport samochodowy wyróżnia się najbardziej to praktycznie niczym nie ograniczona dostępność do jest środków pracy, które można podstawić taborem praktycznie w każde możliwe miejsce, oprócz tego transport samochodowy charakteryzuje się także, wysoką operatywnością usługową, która polega na dyspozycyjności potencjalnie dużej ilości środków przewozowych, bardzo dużą elastycznością podróży, gdzie bez ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych wyraża się możliwość obsługi zróżnicowanego poziomu. Dodatkowo też transport samochodowy wyróżnia się szybkością przewozu, która ma znaczenie szczególnie na krótkich i średnich odległościach oraz terminowością i punktualnością wykonywanych usług transportowych.

Ryzyko zawodowe związane z transportem samochodowym.

Ryzyko zawodowe związane z transportem samochodowym. Transport samochodowy uwzględnia także ryzyko zawodowe. Do ryzyka tego przynależną pewne czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, na których działania pracownik w trakcie pracy jest narażony. Wykonując tę właśnie pracę pracownik narażony jest na wszystkie te czynniki. Zwłaszcza czynnik niebezpieczny, który wśród kierowców jest przede wszystkim czynnikiem mechanicznym. Czynnikami tymi są np. ruchome elementy pojazdów, inne środki transportowe które się przemieszczają, różnego rodzaju ostre, chropowate i wystające elementy pojazdów samochodowych, spadające ładunki lub inne elementy pojazdów, śliskie nierówne powierzchnie, ograniczone przestrzenie lub też czynniki żrące. Do szkodliwych czynników fizycznych należą hałas, mikroklimat czy drgania, a do czynników szkodliwych chemicznych można doliczyć wszelkiego rodzaju płyny występujące przy obsłudze samochodu, np. płyny eksploatacyjne, olej, paliwo itd. Natomiast jeśli chodzi o czynniki uciążliwe to np. wielogodzinna praca w kabinie pojazdu, która jest nie dostosowana do cech fizycznych i psychicznych kierowców, a także podnoszenia, przenoszenia, i przesuwania ciężkich ładunków czy nawet stres wywołany pośpiechem. Transport samochodowy sam w sobie jest ryzykiem chociażby ze względu na liczbę wypadków, w których udział biorą same środki transportu.

Elastyczność transportu samochodowego i ceny

Elastyczność  transportu samochodowego i ceny Transport samochodowy opiera się na elastyczności. Kryteriami tego są fakty, że transport samochodowy pojawić się może w każdym możliwym miejscu, środek transportu, którym jest pojazd samochodowy może dojechać w określonym terminie do określonego miejsca., jest stosunkowo niedrogi w zależności od przewożonego towaru oraz najważniejszym kryterium , którym jest fakt, że poprzez transport samochodowy można przewieźć wszystko. Ceny jakie obowiązują w międzynarodowym transporcie samochodowym są zazwyczaj umowne, chyba że jest to taxi. W takim typie przewozów istnieje taryfa. Dodatkowo zaznaczyć trzeba co to jest konwencja TIR. Mianowicie określa ona możliwość transportu samochodowego międzynarodowego w odniesieniu do służb celnych. Na podstawie tej konwencji otrzymuje się tzw. karnety TIR. Transport samochodowy jest elastyczny pod wieloma względami dlatego też jest najczęściej wybieranym transportem spośród wielu gałęzi samego transportu. Na świecie praktycznie nie ma miejsc gdzie nie pojawiłby się transport samochodowy. Jedyne miejsca gdzie go nie ma to takie gdzie nie ma rozbudowanej sieci dróg, lub nie pojawia się żadna możliwa do przejechania przez pojazd samochodowy droga. Dlatego też jest tak ceniony i potrzebny i w dalszym ciągu się rozwija.

Infrastruktura liniowa i punktowa transportu samochodowego.

Infrastruktura liniowa i punktowa transportu samochodowego. Infrastruktura transportu samochodowego podzielona jest na liniową i punktową. Pierwsza z nich czyli liniowa to sieć dróg istniejących w państwie, które rozumiane są jako każdy wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu bądź postoju środków transportu oraz do ruchu pieszych, wraz z placami, zatokami pojazdowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, a także drogami zbiorczymi i innymi. Najważniejszy podział dróg obejmuje drogi gruntowe i drogi twarde. Inny podział obejmuje je także jako drogi publiczne i niepubliczne. A oprócz tych dwóch podziałów wyróżnia się jeszcze trzy inne kryteria takie jak kryterium funkcji w sieci drogowej (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, lokalne, miejskie, zakładowe), kryterium stopnia dostępności i obsługi przyległego terenu (autostrady, drogi ekspresowe, ogólnodostępne – jedno i dwujezdniowe), kryterium kwalifikacji technicznej (klasa I do której należą autostrady i drogi o podobnych parametrach takie jak drogi międzynarodowe, Klasy II drogi magistralne przeznaczone tylko dla pojazdów samochodowych, klasy III drogi jednojezdniowe, ruch mieszany o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym , klasy IV ruch mieszany o znaczeniu regionalnym lub wewnątrz regionalnym i V czyli drogi lokalne. Do infrastruktury punktowej transportu samochodowego należą wyodrębnione przestrzennie obiekty, które służą do obsługi stacjonarnej pasażerów, ładunków czy środków przewozowych.

Logistyka w transporcie samochodowych.

Logistyka w transporcie samochodowych. Transport samochodowy to jeden z najważniejszych elementów logistyki transportowej. Co za tym idzie? Powstaje zapotrzebowanie na pośredników, dysponujących niezawodnymi narzędziami realizacji usług transportowych. Wysoką jakość oferowanych usług może zapewnić partner, którego podstawowym narzędziem działania jest transport multimodalny, a także partner, który dysponuje własną siecią oddziałów terenowych, potencjałem magazynowym i przeładunkowym oraz centrami rozdzielczo-dystrybucyjnymi zlokalizowanymi w pobliżu rynków zakupu i zbytu, siecią regularnych połączeń, z systemem łączności, który jest niezawodny, technikami komputerowymi, a co najważniejsze doświadczoną i sprawną kadrą. Na tego typu stanowisko w logistyce transportu samochodowego chcę wejść przewoźnicy i spedytorzy, którzy mogą zaoferować swoim klientom kompleksowe usługi logistyczne oraz starać się skłonić ich do podjęcia decyzji typu „buy”. Dokładnie mówiąc jest to koncepcja „make or buy”, której zadaniem jest kształtowanie przez producenta decyzji o tym w jakim stopniu ma on wykonywać funkcje zaopatrzeniowo-dystrybucyjne czyli make, a w jakim ich wykonawstwo wyspecjalizowanym podmiotom czyli buy. Dlatego najważniejsza w tym wszystkim jest kadra i transport samochodowy.

Środki transportu samochodowego.

Środki transportu samochodowego. Podstawowym podziałem środków transportu jest podział obejmujący środku do przewozu osób oraz osobne bo przewozu ładunków. Trzeba jednak wiedzieć, że środki transportu przeznaczone do przewozu ludzi posiadają dodatkowe miejsce przeznaczone dla transportu ładunków i na odwrót środki przewozu ładunków mają miejsce na to by przewozić także ludzi. Istnieją także rozwiązania pośrednie, którymi są pojazdy przystosowane do przewozu zarówno osób, jak i ładunków czyli samochody towarowo-osobowe. Środki transportu do przewozu osób dzielimy na indywidualne środki przewozu takie jak rowery, motorowery, motocykle oraz samochody osobowe czy nawet taksówki , oraz środki transportu zbiorowego czyli autobusy wszelkiego rodzaju od małych mikrobusów po duże autobusy, autokary i trolejbusy czy nawet autobus torowy, który łączy w sobie zalety transportu szynowego i drogowego. Ważnym jest by zwrócić uwagę na koncepcję car-poolingu, która ma na celu zwiększenie ilości osób przemieszczających się jednocześnie tym samym środkiem transportu , co powoduje mniejszy efekt kongestii na drogach i ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne. Środkami do transportu samochodowego ładunków są samochody dostawcze, ciężarowe o nadwoziu specjalnym lub specjalizowanym, ciągniki, pociągi drogowe. Dodatkowo istnieje podział tych środków na silnikowe oraz bezsilnikowe czyli przyczepy i naczepy oraz historyczne już pojazdy zaprzęgowe.

Transport samochodowy – historia, konwencje i regulacje krajowe i międzynarodowe

Transport samochodowy – historia, konwencje i regulacje krajowe i międzynarodowe Początków transportu samochodowego można się doszukiwać już w VI wieku p.n.e. kiedy to rozwijały się pierwsze ścieżki i dominował ruch pieszy, a w Persji i Grecji powstawały pierwsze odcinki dróg o nawierzchni twardej. W Polsce ten okres pojawia się na przełomie XIX i XX wieku gdzie w okolicach Łodzi i Wrocławia zaczęto budować pierwsze drogi o twardej nawierzchni. Wygląd współczesnego transportu samochodowemu zawdzięcza się rozwojowi motoryzacji. Transport samochodowy jest jednym z najbardziej uregulowanych prawnie sfer działalności człowieka i jest obiektem regulacji wielu konwencji międzynarodowych i prawodawstwa krajowego. Konwencjami i regulacjami międzynarodowymi są konwencja wiedeńska o ruchu drogowym, która reguluje zasady poruszania się po drogach, konwencja CMR, która określa wzór międzynarodowego listu przewozowego, konwencja ADR, która dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych, konwencja TIR, która dotyczy tranzytu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, konwencja ATP, która dotyczy towarów szybkopsujących się, dodatkowo jest też umowa AETR, dotycząca czasu pracy kierowców i umowa INTERBUS, która dotyczy międzynarodowych przewozów pasażerskich. Regulacje krajowe to ustawa o transporcie drogowym, ustawa „prawo przewozowe” oraz ustawa o czasie pracy kierowców. Do tego dochodzą również kodeksy drogowe.