Archiwum: Usługi

Spójność systemu transportowego.

Spójność systemu transportowego. Transport samochodowy musi mieć swoją spójność. Jest to bardzo ważne ponieważ, w polityce transportowej państwa lub wspólnoty państw realizowane są zadania, cele stałe i doraźne, strategiczne i taktyczne, długofalowe i o krótkim czasie trwania. Dlatego powinny z nimi spójnie działać odpowiednie metody i narzędzia do ich realizacji. Transport samochodowy, jego spójny system i utrzymanie go jest najbardziej ogólnym i trwałym celem polityki transportowej, ale oprócz tego polityka transportu ma jeszcze cel taki, żeby tworzyć tę spójność, a także jej funkcjonowanie skoordynowanie wewnątrz kraju i powiązanie z systemem transportowym całego otoczenia międzynarodowego. Bardzo często zdarza się tak, że potrzebna jest całkowita przebudowa istniejącego systemu transportowego. Dzieje się tak kiedy transport samochodowy ma historycznie ukształtowany system transportowy, który nie odpowiada nowym gospodarczo-społecznym, politycznym i ustrojowym przemianom w kraju. Taka polityka ma za zadanie zmodernizować transport, wprowadzić jego spójny i harmonijny rozwój z funkcjonowaniem gospodarki i państwa, a oprócz tego jeszcze tworzyć dające efekty struktury, które sprzyjałyby rozwojowi gospodarczemu kraju.

Popyt na usługi transportu samochodowego.

Popyt na usługi transportu samochodowego. Przy obecnej liczbie mieszkańców oraz ich aktywności społecznej i zawodowej a także przy takiej wielkości produkcji towarowej i jej strukturze rodzajowej część potrzeb przemieszczania a nawet pozytywne cechy produkcji usługowej transportu mogłaby się skierować na gałąź transportu samochodowego. Jednak mimo to pojawiają się cechy negatywne, które skutecznie ograniczają lub też całkowicie eliminują zapotrzebowanie na ten właśnie transport. Negatywnymi cechami są wysokie koszty jednostkowe wytwarzania usług tych gałęzi co skutkuje tym, że ceny rynkowe nabycia pracy przewozowej są bardzo wysokie, pojawia się także mała zdolność dużego potencjału przewozowego w danej jednostce czasu a co za tym idzie skutkiem jest ograniczona zdolność wykonywania przewozów masowych. Zatem wychodzi na to, że popyt transportu samochodowego na usługi uzależniony jest od czynników decyzyjnych, które uwzględniają indywidualną efektywność i zdolność do rezygnacji z warunków czasowego trwania konsumpcji usług przemieszczania. Dodatkowo pod uwagę trzeba wziąć fakt że jeśli chodzi o usługi przewozowe ludzi i transportu to ograniczenia w popycie są postrzega w sposób różniący się. Przewozy osób są uwarunkowane innymi czynnikami niż przewozy ładunków, a jeszcze inne uwarunkowania popytu są w transporcie ładunków w produkcji przemysłowej, rolnej, leśnej, handlowej, budowlanej czy łączności.