Archiwum: Właściwości

Właściwości ekonomiczne transportu samochodowego.

Właściwości ekonomiczne transportu samochodowego. Właściwościami transportu samochodowego są zwiększenie przestrzennego zasięgu rynku zbytu produktów, Czyli transport samochodowy czy też inny powodują, że dobra i usługi nie muszą być wytwarzane w każdym miejscu, w którym są potrzebne tylko w miejscach gdzie warunki techniczne i ekonomiczne są możliwe jak najlepsze. Inną właściwością jest oddziaływanie na skalę produkcji i dystrybucji dóbr, oddziaływanie na rozwój gospodarczy czyli w transporcie samochodowym oznacza to budowę przestrzenną nowych sieci dróg dzięki czemu umożliwione jest powstanie nowych obszarów gospodarczych. Brak odpowiednio rozbudowanej infrastruktury powoduje spadek zapotrzebowania na transport samochodowy ponieważ nie powstają nowe sektory produkcyjne. Właściwością transportu samochodowego jest także jednoczesność produkcji i konsumpcji usługi przewozowej, która cięgnie za sobą potrzebę budowania i utrzymywania w gotowości eksploatacyjnej urządzeń infrastruktury transportowej, w których zmagazynowana powinna być zdolność przewozowa transportu, której zadaniem jest zaspokojenie potencjalnie jak największego zapotrzebowania na danym obszarze. Wynika to z tego, że nie można wykonywać usług transportu samochodowego na zapas, dlatego musi on znajdować się w drogach, mostach, punktach transportowych.

Właściwości transportu.

Właściwości transportu. Transport samochodowy to ściśle powiązane z człowiekiem zajęcie, które odnosi się do przemieszczania się człowieka oraz przenoszenia ich ładunku, rzeczy czy nawet bagaży. Transport samochodowy jest działalnością podejmowaną w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb ludzi. Aby móc zaspokoić te potrzeby trzeba pokonać pewną przestrzeń. Musi to zrobić sam człowiek albo dobro, które ma służyć zaspokojeniu tej potrzeby. Zatem potrzebę transportu człowiek wywołuje nie tylko chęcią ruchu, ale bardziej tym, że każda możliwa działalność człowieka odbywa się zawsze i niezmiennie w jakimś czasie i w jakiejś przestrzeni. To jednak nie jest jedyna definicja transportu jako takiego. Każda dziedzina ma swoją opinię na tenże temat. Transport samochodowy jest jednym z najważniejszych gałęzi transportu i bez niego nie mogłoby się obyć środowisko pracy czy też inne. To za pomocą transportu samochodowego można tworzyć całą sieć transportową z zastosowaniem transportu wodnego lotniczego, kolejowego, torowego i innych. Transport samochodowy charakteryzuje się wieloma cechami, ale najbardziej tą, że jest jednym z najbardziej powszechnych transportów stosowanych przez każdego człowieka, niezależnie do tego kim jest i co robi i jakiej jest płci.

Cechy i właściwości ekonomiczne transportu.

Cechy i właściwości ekonomiczne transportu. Cechami i właściwościami ekonomicznymi transportu samochodowego są wtórny charakter zapotrzebowania na jego usługi. Czyli jaśniej mówiąc popyt na takie usługi zawsze najpierw wywołany jest popytem pierwotnym. Dotyczy to zarówno przewozów towarowych jak i pasażerskich. Jeśli chodzi o towary to najpierw musi powstać popyt na jakieś określone dobro, które za pomocą transportu samochodowego bądź innego trzeba zaspokoić przemieszczając je w określonym miejscu i czasie, a jeśli chodzi o przemieszczanie ludzi to najpierw musi u niego zajść potrzeba znalezienia się w innym miejscu niż obecnie się znajduje i dopiero potem powstaje zapotrzebowanie na przewóz określoną trasą w określonym czasie i określonym środkiem transportu (samochód osobowy, ciężarówka, autobus itp.). Ważną cechą jest także zdolność do tworzenia użyteczności miejsca i czasu przewożonych ładunków, materiałów, dóbr. Polega to na tym, że dane dobro czy materiał transportuje się z miejsca gdzie jego znaczenie jest mniejsze lub żadne do miejsca gdzie jego znaczenie jest wysokie, czyli dane dobro jest potrzebne. Mirą tego jest cena tego dobra różniąca się w miejscu jego produkcji czy wydobycia, a ceną w miejscu jego dostawy czy sprzedaży.

Charakterystyka infrastruktury transportowej.

Charakterystyka infrastruktury transportowej. Transport samochodowy i jego charakterystyka pod względem infrastruktury transportowej dzieli się na klasyfikację pionową, której kryteriami są stosunek drogi przewozu do środka przewozu, środowiska transportowe, gałąź transportu ( samochodowy, kolejowy, rurociągowy i żegluga), oraz na klasyfikację poziomą, której kryteria oceniane są według przedmiotu przewozu, formy własności i terytorium gospodarczego. Jeśli chodzi o transport samochodowy to jego strefy wyznaczają jedynie obszary kontynentów , transport ten ma największą spójność i gęstość dróg przewozu, najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia obiektów przy drogach, przystosowane niemal do wszystkich ładunków środki transportu , dobrą właściwość związaną z czasem trwania transportu, a szczególnie szybkość eksploatacji , najlepsza dostępność w czasie, duża częstotliwość oraz możliwość korzystania z najdogodniejszych tras. Ograniczeniami są jedynie niski stan techniczny dróg, który skutecznie może ograniczyć szybkość przewozów, a nawet nierównomierny rozwój sieci dróg kołowych i stosunkowe wysokie koszty przemieszczania, które wynikają ze słabej degresji kosztów jednostkowych. Elementami transportu samochodowego są transportowany materiał, środek transportu, proces transportu (właściwości fizyko-chemiczne, podatność na transport).