Co oznacza pojęcie dystrybucja?

Co oznacza pojęcie dystrybucja? Dystrybucja jest jednym z elementów marketingu. Umożliwienie potencjalnym konsumentom zakupu usług transportu jest warunkiem osiągnięcia celów ustalonych w dziedzinie ich sprzedaży. Wymaga to jednak podjęcia konkretnych działań i zastosowania określonych instrumentów składających się na całą dystrybucję. Działania związane z dystrybucją usług transportu nie występują samodzielnie. Są one połączone z innymi działaniami i instrumentami marketingu. Chodzi działania stosowane przy programowaniu i organizowaniu działalności na rynku. W zespole działań występują jedynie te działania, które wchodzą w zakres tzw. kanału dystrybucji. Brakuje natomiast działań oraz instrumentów składających się na fizyczny przepływ produktu ze względu na jego niematerialność i pochodną w stosunku do niej niepodzielność procesu produkcji i konsumpcji. Celami takiej dystrybucji są utrzymanie dobrego wizerunku najwyższej jakości asortymentu usług, utrzymanie pozycji lidera na rynku, dostosowanie warunków do wymogów Unii Europejskiej, rozwijanie nowych strategii usług transportowych oraz stosowanie nowych kanałów dystrybucji. Dodatkowo jeszcze celami mogą być utrzymanie dodatniego wyniku finansowego i dobrej płynności finansowej.

Transport samochodowy – infrastruktura ogólne informacje.

Transport samochodowy – infrastruktura ogólne informacje. Ogólnie infrastrukturę transportu samochodowego można podzielić podobnie do innych gałęzi transportu. Dzielimy ją na infrastrukturę punktową i liniową. To one są warunkiem osiągania cech funkcjonalnych przez transport. Usługową rolę transportu samochodowego oraz jego znaczenie w systemie funkcjonowania gospodarki narodowej trzeba brać pod uwagę pod względem układu cech techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych, ponieważ to nimi charakteryzuje się ten sposób przemieszczania. To czym transport samochodowy wyróżnia się najbardziej to praktycznie niczym nie ograniczona dostępność do jest środków pracy, które można podstawić taborem praktycznie w każde możliwe miejsce, oprócz tego transport samochodowy charakteryzuje się także, wysoką operatywnością usługową, która polega na dyspozycyjności potencjalnie dużej ilości środków przewozowych, bardzo dużą elastycznością podróży, gdzie bez ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych wyraża się możliwość obsługi zróżnicowanego poziomu. Dodatkowo też transport samochodowy wyróżnia się szybkością przewozu, która ma znaczenie szczególnie na krótkich i średnich odległościach oraz terminowością i punktualnością wykonywanych usług transportowych.

Właściwości ekonomiczne transportu samochodowego.

Właściwości ekonomiczne transportu samochodowego. Właściwościami transportu samochodowego są zwiększenie przestrzennego zasięgu rynku zbytu produktów, Czyli transport samochodowy czy też inny powodują, że dobra i usługi nie muszą być wytwarzane w każdym miejscu, w którym są potrzebne tylko w miejscach gdzie warunki techniczne i ekonomiczne są możliwe jak najlepsze. Inną właściwością jest oddziaływanie na skalę produkcji i dystrybucji dóbr, oddziaływanie na rozwój gospodarczy czyli w transporcie samochodowym oznacza to budowę przestrzenną nowych sieci dróg dzięki czemu umożliwione jest powstanie nowych obszarów gospodarczych. Brak odpowiednio rozbudowanej infrastruktury powoduje spadek zapotrzebowania na transport samochodowy ponieważ nie powstają nowe sektory produkcyjne. Właściwością transportu samochodowego jest także jednoczesność produkcji i konsumpcji usługi przewozowej, która cięgnie za sobą potrzebę budowania i utrzymywania w gotowości eksploatacyjnej urządzeń infrastruktury transportowej, w których zmagazynowana powinna być zdolność przewozowa transportu, której zadaniem jest zaspokojenie potencjalnie jak największego zapotrzebowania na danym obszarze. Wynika to z tego, że nie można wykonywać usług transportu samochodowego na zapas, dlatego musi on znajdować się w drogach, mostach, punktach transportowych.

Rynek usług transportowych.

Rynek usług transportowych. Rynek w potocznym rozumowaniu oznacza ekonomiczne miejsce wymiany dóbr i usług. Miejsce w przestrzeni. Można też powiedzieć, że rynek to proces, przez który sprzedający i kupujący określają czego chcą (sprzedać coś i kupić) i na jakich warunkach ma to się odbywać. Rynek powstaje wówczas gdy zachodzi potrzeba wymiany, gdzie podział pracy i specjalizacja ludzi jako osób wytwarzających różnego rodzaju dobra w tym takich jak usługi transportowe zaczynają wzajemnie na siebie odziały6wać (kupujący pragnie mieć to co oferuje mu sprzedający). Rynek usług transportu samochodowego polega więc na uczestnictwie pewnej liczby nabywców, którzy chcą kupić jak najwięcej za jak najniższą cenę i sprzedawców przewoźników, którzy chcą sprzedać dobra za najwyższą cenę, w ilościach jak największych, ale takich, które mieszczą się w ich granicach zdolności przewozowych. Dostawcy usług transportu samochodowego rywalizują ze sobą chcąc sprzedać nabywcom jak najkorzystniej dla siebie oferowaną usługę transportową. Czynnikiem, który decyduje o tej rywalizacji jest zdolność do zmiany decyzji w sprawie ceny, ilości i jakości nabywanych bądź zbywanych usług transportu samochodowego czy też innego w zależności od dóbr o jakich jest mowa.

Ryzyko zawodowe związane z transportem samochodowym.

Ryzyko zawodowe związane z transportem samochodowym. Transport samochodowy uwzględnia także ryzyko zawodowe. Do ryzyka tego przynależną pewne czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, na których działania pracownik w trakcie pracy jest narażony. Wykonując tę właśnie pracę pracownik narażony jest na wszystkie te czynniki. Zwłaszcza czynnik niebezpieczny, który wśród kierowców jest przede wszystkim czynnikiem mechanicznym. Czynnikami tymi są np. ruchome elementy pojazdów, inne środki transportowe które się przemieszczają, różnego rodzaju ostre, chropowate i wystające elementy pojazdów samochodowych, spadające ładunki lub inne elementy pojazdów, śliskie nierówne powierzchnie, ograniczone przestrzenie lub też czynniki żrące. Do szkodliwych czynników fizycznych należą hałas, mikroklimat czy drgania, a do czynników szkodliwych chemicznych można doliczyć wszelkiego rodzaju płyny występujące przy obsłudze samochodu, np. płyny eksploatacyjne, olej, paliwo itd. Natomiast jeśli chodzi o czynniki uciążliwe to np. wielogodzinna praca w kabinie pojazdu, która jest nie dostosowana do cech fizycznych i psychicznych kierowców, a także podnoszenia, przenoszenia, i przesuwania ciężkich ładunków czy nawet stres wywołany pośpiechem. Transport samochodowy sam w sobie jest ryzykiem chociażby ze względu na liczbę wypadków, w których udział biorą same środki transportu.

Właściwości transportu.

Właściwości transportu. Transport samochodowy to ściśle powiązane z człowiekiem zajęcie, które odnosi się do przemieszczania się człowieka oraz przenoszenia ich ładunku, rzeczy czy nawet bagaży. Transport samochodowy jest działalnością podejmowaną w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb ludzi. Aby móc zaspokoić te potrzeby trzeba pokonać pewną przestrzeń. Musi to zrobić sam człowiek albo dobro, które ma służyć zaspokojeniu tej potrzeby. Zatem potrzebę transportu człowiek wywołuje nie tylko chęcią ruchu, ale bardziej tym, że każda możliwa działalność człowieka odbywa się zawsze i niezmiennie w jakimś czasie i w jakiejś przestrzeni. To jednak nie jest jedyna definicja transportu jako takiego. Każda dziedzina ma swoją opinię na tenże temat. Transport samochodowy jest jednym z najważniejszych gałęzi transportu i bez niego nie mogłoby się obyć środowisko pracy czy też inne. To za pomocą transportu samochodowego można tworzyć całą sieć transportową z zastosowaniem transportu wodnego lotniczego, kolejowego, torowego i innych. Transport samochodowy charakteryzuje się wieloma cechami, ale najbardziej tą, że jest jednym z najbardziej powszechnych transportów stosowanych przez każdego człowieka, niezależnie do tego kim jest i co robi i jakiej jest płci.

Charakter potrzeb transportowych.

Charakter potrzeb transportowych. Potrzeby transportowe mają różny charakter i może on wynikać z obiektywnych i subiektywnych przyczyn. Najważniejszymi obiektywnymi przyczynami z zakresu przewozu ładunków są konieczność realizacji produkcji, zróżnicowanie struktury kierunkowej przewozów, która wiąże się z pogłębieniem specjalizacji i kooperacją produkcji, zmiany w zapatrzeniu rynków i dystrybucji produktów, zróżnicowanie rozmiarów obrotów, struktury przestrzennej i asortymentowej handlu wewnętrznego i zagranicznego. Obiektywnymi przyczynami potrzeb transportu samochodowego z zakresy pasażerskiego są przejazdy pracownicze, przejazdy młodzieży w celach edukacyjnych, przejazdy służbowe. Dochodzi także do systematyzacji i cechowości transportu samochodowego, których kryteriami są cele podróży , siła oddziaływania źródeł ruchu, a w przypadku przewozu ładunków najważniejszymi kryteriami są dział gospodarki narodowej , fazy procesu produkcyjnego i podatność przewozowa. Systematyzacja dzielona jest na dwie grupy. Transport samochodowy występujący w obrębie układów produkcji dóbr i usług oraz w obrębie układów osadnictwa, czyli zapotrzebowaniu ludzi na przemieszczanie się w związku z życiem codziennym, a także na styku układów produkcyjnych z układami osadniczymi i na odwrót.

Typy transportu samochodowego.

Typy transportu samochodowego. Transport samochodowy nazywany powszechniej transportem drogowym jest podzielony według kryterium działalności gospodarczej na transport zarobkowy i niezarobkowy czyli prowadzony ze względu na potrzeby własne, dzielone są też według kryterium terytorialnego na transport krajowy, który jest transportem zarobkowym charakteryzującym się tym, że całość przewozów odbywa się z zastosowaniem pojazdów samochodowych lub ich zespołów zarejestrowanych w kraju. Początek drogi jej koniec i cała trasa przejazdu znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim z kryteriów terytorialnych jest transport samochodowy międzynarodowy, który działa na podobnej zasadzie z tym, że punkt docelowy, w którym ma znaleźć się przewoźnik, albo miejsce początkowe mogą znajdować się poza granicami kraju. Niezależnie od typu transportu samochodowego może on być częścią składową mieszanych gałęzi transportu np. transportu kombinowanego, bimodalnego, multimodalnego, intermodalnego czy współmodalnego. Pamiętać należy, że transport drogowy jest częścią transportu miejskiego gdzie pojazdem samochodowym jest autobus, pociąg i inne pojazdy drogowe przewożące ludzi czy zwierzęta. Np. jadąc z przystanku na przystanek, czy też przewożąc człowieka taksówką.

Elastyczność transportu samochodowego i ceny

Elastyczność  transportu samochodowego i ceny Transport samochodowy opiera się na elastyczności. Kryteriami tego są fakty, że transport samochodowy pojawić się może w każdym możliwym miejscu, środek transportu, którym jest pojazd samochodowy może dojechać w określonym terminie do określonego miejsca., jest stosunkowo niedrogi w zależności od przewożonego towaru oraz najważniejszym kryterium , którym jest fakt, że poprzez transport samochodowy można przewieźć wszystko. Ceny jakie obowiązują w międzynarodowym transporcie samochodowym są zazwyczaj umowne, chyba że jest to taxi. W takim typie przewozów istnieje taryfa. Dodatkowo zaznaczyć trzeba co to jest konwencja TIR. Mianowicie określa ona możliwość transportu samochodowego międzynarodowego w odniesieniu do służb celnych. Na podstawie tej konwencji otrzymuje się tzw. karnety TIR. Transport samochodowy jest elastyczny pod wieloma względami dlatego też jest najczęściej wybieranym transportem spośród wielu gałęzi samego transportu. Na świecie praktycznie nie ma miejsc gdzie nie pojawiłby się transport samochodowy. Jedyne miejsca gdzie go nie ma to takie gdzie nie ma rozbudowanej sieci dróg, lub nie pojawia się żadna możliwa do przejechania przez pojazd samochodowy droga. Dlatego też jest tak ceniony i potrzebny i w dalszym ciągu się rozwija.

Infrastruktura liniowa i punktowa transportu samochodowego.

Infrastruktura liniowa i punktowa transportu samochodowego. Infrastruktura transportu samochodowego podzielona jest na liniową i punktową. Pierwsza z nich czyli liniowa to sieć dróg istniejących w państwie, które rozumiane są jako każdy wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu bądź postoju środków transportu oraz do ruchu pieszych, wraz z placami, zatokami pojazdowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, a także drogami zbiorczymi i innymi. Najważniejszy podział dróg obejmuje drogi gruntowe i drogi twarde. Inny podział obejmuje je także jako drogi publiczne i niepubliczne. A oprócz tych dwóch podziałów wyróżnia się jeszcze trzy inne kryteria takie jak kryterium funkcji w sieci drogowej (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, lokalne, miejskie, zakładowe), kryterium stopnia dostępności i obsługi przyległego terenu (autostrady, drogi ekspresowe, ogólnodostępne – jedno i dwujezdniowe), kryterium kwalifikacji technicznej (klasa I do której należą autostrady i drogi o podobnych parametrach takie jak drogi międzynarodowe, Klasy II drogi magistralne przeznaczone tylko dla pojazdów samochodowych, klasy III drogi jednojezdniowe, ruch mieszany o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym , klasy IV ruch mieszany o znaczeniu regionalnym lub wewnątrz regionalnym i V czyli drogi lokalne. Do infrastruktury punktowej transportu samochodowego należą wyodrębnione przestrzennie obiekty, które służą do obsługi stacjonarnej pasażerów, ładunków czy środków przewozowych.