Rynek usług transportowych.

Rynek usług transportowych. Rynek w potocznym rozumowaniu oznacza ekonomiczne miejsce wymiany dóbr i usług. Miejsce w przestrzeni. Można też powiedzieć, że rynek to proces, przez który sprzedający i kupujący określają czego chcą (sprzedać coś i kupić) i na jakich warunkach ma to się odbywać. Rynek powstaje wówczas gdy zachodzi potrzeba wymiany, gdzie podział pracy i specjalizacja ludzi jako osób wytwarzających różnego rodzaju dobra w tym takich jak usługi transportowe zaczynają wzajemnie na siebie odziały6wać (kupujący pragnie mieć to co oferuje mu sprzedający). Rynek usług transportu samochodowego polega więc na uczestnictwie pewnej liczby nabywców, którzy chcą kupić jak najwięcej za jak najniższą cenę i sprzedawców przewoźników, którzy chcą sprzedać dobra za najwyższą cenę, w ilościach jak największych, ale takich, które mieszczą się w ich granicach zdolności przewozowych. Dostawcy usług transportu samochodowego rywalizują ze sobą chcąc sprzedać nabywcom jak najkorzystniej dla siebie oferowaną usługę transportową. Czynnikiem, który decyduje o tej rywalizacji jest zdolność do zmiany decyzji w sprawie ceny, ilości i jakości nabywanych bądź zbywanych usług transportu samochodowego czy też innego w zależności od dóbr o jakich jest mowa.