Transport samochodowy – historia, konwencje i regulacje krajowe i międzynarodowe

Transport samochodowy – historia, konwencje i regulacje krajowe i międzynarodowe Początków transportu samochodowego można się doszukiwać już w VI wieku p.n.e. kiedy to rozwijały się pierwsze ścieżki i dominował ruch pieszy, a w Persji i Grecji powstawały pierwsze odcinki dróg o nawierzchni twardej. W Polsce ten okres pojawia się na przełomie XIX i XX wieku gdzie w okolicach Łodzi i Wrocławia zaczęto budować pierwsze drogi o twardej nawierzchni. Wygląd współczesnego transportu samochodowemu zawdzięcza się rozwojowi motoryzacji. Transport samochodowy jest jednym z najbardziej uregulowanych prawnie sfer działalności człowieka i jest obiektem regulacji wielu konwencji międzynarodowych i prawodawstwa krajowego. Konwencjami i regulacjami międzynarodowymi są konwencja wiedeńska o ruchu drogowym, która reguluje zasady poruszania się po drogach, konwencja CMR, która określa wzór międzynarodowego listu przewozowego, konwencja ADR, która dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych, konwencja TIR, która dotyczy tranzytu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, konwencja ATP, która dotyczy towarów szybkopsujących się, dodatkowo jest też umowa AETR, dotycząca czasu pracy kierowców i umowa INTERBUS, która dotyczy międzynarodowych przewozów pasażerskich. Regulacje krajowe to ustawa o transporcie drogowym, ustawa „prawo przewozowe” oraz ustawa o czasie pracy kierowców. Do tego dochodzą również kodeksy drogowe.